интелигентни системи
Р. Трифонов, Г. Павлова, Г. Цочев. Проблеми на колаборативната работа на хoра и роботи

Статията е 3 от 9 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Collaborative work; humans and robots; standards; risk management.

Abstract. Robots are a huge part of all human activities. In the industry is proven that collaborative work of humans and robots is more effective, than the production technologies without humans. This, in turn, a new range of problems was created, both in terms of productivity and in safe collaboration, especially for people. The present work sets out to solve the most essential problems for ensuring conflict-free operation while guaranteeing high performance and quality of the functional tasks performed.

Навигация в броя<< В. Хаджиев, А. Рашидов. Обзор и анализ на архитектури за структуриране, съхраняване и обработка на данни в облакС. Станков. Откриване на опасни предмети с помощта на изкуствени невронни мрежи >>