Политика за рецензиране

В сп. „Автоматика и информатика“ се публикуват статии, свързани пряко или косвено с областите автоматика и информатика. В списанието се публикуват само оригинални статии, за които авторът гарантира, че не са били публикувани другаде и които са преминали успешно процедурата за рецензиране.

Процедура за рецензиране

Процедурата за рецензиране включва анонимно оценяване на постъпилите статии от двама независими рецензенти  (double peer-review) при спазване на следните правила:

 • Рецензентът е специалист по темата, предмет на подадената за публикуване статия.
 • Двамата рецензенти дават оценка на статията независимо един друг.
 • Рецензентът е анонимен за автора.
 • Авторът на статията не е анонимен за рецензента.
 • Рецензентът не е от същата институция като тази на автора на статията.
 • Рецензентът не е съавтор на автора на статията през последните две години.
 • Рецензентът не може да бъде предлаган от автора на статията.
 • Рецензентът се избира от главния редактор на списанието.
 • Всеки поканен рецензент, който се чувства недостатъчно квалифициран в областта, разглеждана в предложената статия, или не може да реагира в зададения срок, трябва незабавно да уведоми главния редактор или научния секретар на списанието, за да бъде избран друг рецензент вместо него.
 • Всички ръкописи, получени за преглед, са поверителни документи и трябва да се разглеждат като такива. Те не трябва да бъдат показвани или обсъждани с други лица, които не са упълномощени от главния редактор. Това правило важи и за поканени рецензенти, които отхвърлят поканата за преглед на ръкописа.
 • Всеки поканен рецензент, който е в конфликт на интереси вследствие на конкурентни взаимоотношения или други отношения с автора/авторите, фирмите или институциите, свързани с ръкописа, трябва незабавно да декларира своя конфликт на интереси пред редакторите, за да даде възможност за избор на друг рецензент.
 • Рецензиите трябва да са обективни. Личното отношение и критиката спрямо автора са неприемливи и недопустими. Рецензентът трябва да изразява ясно, разбираемо и аргументирано своите виждания, така че авторите да могат да ги използват за подобряване на ръкописа.
 • Рецензентите трябва да идентифицират и да уведомят редакторите за ползвани, но нецитирани от авторите текстове, както и за всяка съществена прилика или препокриване между разглеждания ръкопис и всеки друг ръкопис, за който имат информация.
 • Непубликуваният материал, описан в представения ръкопис, не трябва да се използва за целите на изследвания, осъществявани от рецензентите, без изричното писмено съгласие на авторите. Информацията и/или идеите на автора в ръкописа трябва да останат поверителни и да не се използват за лични цели от рецензентите.

Това важи и за рецензенти, отхвърлили покана за преглед на ръкопис.

Целта на процедурата за рецензиране е да съдейства на редакционната колегия да вземе обективно и обосновано решение за публикуване или отхвърляне на статията и чрез комуникация на редакторите с авторите да помогне на авторите да подобрят своите ръкописи и да постигнат по-високо качество на публикацията.

Процедура за публикуване

След подаване на статията от автора в редакцията статията минава следния път:

 • Рецензиране. Главният редактор определя двама независими рецензенти на постъпилата статия. Научният секретар изпраща статията на избраните двама рецензенти, които трябва да направят писмена рецензия. В рецензията трябва да има едно от следните три заключения: статията се приема, статията се приема след допълнителни корекции и преработване, статията се отхвърля.
 • Корекции и преработване. Ако към автора са поставени изисквания за допълнения и/или коригиране на статията, тя се връща на автора за коригиране, преработване и повторно подаване. Коригираната статия се изпраща отново на рецензента за разглеждане след преработването й. Рецензентът дава писмена препоръка за публикуване, отхвърляне или допълнителни корекции.
 • Вземане на решение. Въз основа на рецензиите на двамата независими рецензенти главният редактор предлага, а редколегията взема решение за публикуване или отхвърляне на постъпилата статия. При две отрицателни рецензии статията се отхвърля. Ако двете рецензии се разминават сериозно в заключенията си, главният редактор избира нов рецензент с цел потвърждаване на едно от двете мнения. При една положителна и една отрицателна рецензия главният редактор предлага, а редколегията взема решение дали статията да бъде публикувана, отхвърлена или преработвана допълнително.
 • Редактиране. След окончателно приемане на статията за публикуване тя се редактира от издателски редактор. Той я редактира стилово, отстранява всички неточности и неясноти в текстовете и илюстративния материал, свързва се с авторите и/или рецензентите при необходимост от допълване и уточнения и я подготвя според изискванията на списанието за предпечат, който се извършва в InDesign. Издателският редактор координира цялостния процес за издаване и отпечатване на списанието.

Срокове

При нормални обстоятелства процесът от подаване на статията до публикуването й отнема от два до шест месеца, а в някои случаи и повече време.

Процент на отхвърляне

50%.

Права и отговорности

Решение за публикуване или отхвърляне на статия в сп. „Автоматика и информатика“ се взема от редакционната колегията на списанието. Решението се основава на заключенията на рецензентите и се обсъжда от редакционната колегия.

Авторът носи отговорност за съдържанието и изводите в статията. Ако тя е публикувана на друго място, не може да бъде публикувана в сп. „Автоматика и информатика“.

Ако статията се публикува с финансова подкрепа на институция, по проект или е с друго финансиране, авторът описва това с бележка в раздел „Благодарности“.

Ако в статията са представени резултати, за които са допринесли други хора, авторът описва това обстоятелство в раздел „Благодарности“.

Ако статията е била представена като доклад със същото или близко заглавие и/или съдържание на конференция или на друго научно събитие, авторът трябва да опише това коректно в статията.

Авторът цитира коректно използваните източници. Източниците се изброяват след статията според техническите изисквания и стила на цитиране, определени за списанието.

Ако читател или автор открие впоследствие груба грешка в статията, трябва да уведоми за това главния редактор. Авторът трябва да подготви отговор с необходимите корекции, който се публикува в следващ брой на списанието и се отбелязва в сайта на списанието.

Авторът има право на един брой от хартиеното копие на списанието.