in memoriam
Проф. д-р хонорис кауза Ото Спаниол (1945-2023)

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2024 г.

На 10 декември 2023 г. ни напусна проф. д-р хонорис кауза Ото Спаниол. Той е роден в Otzenhausen, Германия на 11 април 1945 г. През 1968 г. завършва Заарланския университет в Заарбрюкен със специалност математика и физика. Започва научната си кариера като изследовател и асистент професор във Факултета по компютърни науки. През 1971 г. защитава научната степен PhD по математика в Университета в Заарбрюкен. В периода 1972-1974 г. е назначен за кандидат професор в университета, а от 1976 до 1981 г. е избран за доцент по операционни системи в гр. Бон. През 1981 г. постъпва като професор в университета във Франкфурт на Майн по същото научно направление. От 1984 г. Ото Спаниол е редовен професор по комуникационни и разпределени системи в университета в град Аахен, Германия.

Повече

in memoriam
Доц. д-р Красимир Янев (1944-2023)

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2024 г.

На 15 ноември 2023 г. ни напусна нашият колега, съратник и приятел Красимир Христов Янев. Той е роден на 24 октомври 1944 г. в Пловдив в семейството на лекари. Завършва средното си образование и през 1962 г. постъпва в Електротехническия факултет на Словашкия технически университет в Братислава. През 1968 г. се дипломира с отличен успех със специалност автоматика и управление и специализира една година в института по Техническа кибернетика на Словашката академия на науките, където разработва входно-изходна система на специализирана ЕИМ-RPP-16.

Повече

новости, информация, общество
Нови професори в областта на автоматиката и информатиката

Статията е 7 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2024 г.

Обучение и квалификации
Камен Спасов е завършил средно образование в 35-а гимназия с преподаване на руски език, София през 1977 г. През 1984 г. завършва Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) с магистърска степен по автоматизация на производството, където през 1992 г. защитава докторска дисертация на тема „Математическо моделиране и управление на процесите при извънпещна обработка на стомана“.

Повече

новости, информация, общество
IEEE International Conference Automatics and Informatics’2023 (ICAI’23), 5-7 октомври 2023 г., Варна

Статията е 6 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2024 г.

Ежегодната международна конференция IEEE International Conference Automatics and Informatics’23 (ICAI’23), продължение на традиционната Международна конференция „Автоматика и информатика“, се проведе в периода 5-7 октомври 2023 г. с домакин Техническия университет – Варна. Тя е едно от основните мероприятия в Дните на Джон Атанасов, провеждани традиционно под патронажа на президента на Република България с цел представяне и популяризиране на резултатите от научните изследвания в областта на автоматиката и информатиката.

Повече

новости, информация, общество
120 години от рождението на Джон Атанасов

Статията е 5 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2024 г.

Съюзът по автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов“ отбеляза 120-годишнината от рождението на своя патрон в Дните на Джон Атанасов

Повече

обзори
И. Ламбов, Децентрализирана идентичност: последни научни постижения и приложения

Статията е 4 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2024 г.

Key Words: Reusable identity; decentralized identity; self-sovereign identity; web3 identity; zero-knowledge proofs; trust models.
Abstract. The trajectory of decentralized identity, anchored in the principles of self-sovereign identity (SSI), Decentralized Identifiers (DIDs), and verifiable credentials, holds the potential to redefine the contours of the digital landscape. This paradigm shift not only signifies a pivotal transformation but also heralds the advent of an epoch characterized by heightened trust, enhanced privacy, and fortified security. This article presents the major scientific developments and applications of 2023 in the field of Decentralized Identity. Decentralized identity (DID) continues to witness significant progress, with 2023 shaping up as a year of noteworthy scientific advancements and impactful applications. This article delves into the major developments that have propelled the field forward. Firstly, we explore the evolution of DID specifications and standards. We examine the progress of ongoing initiatives like the W3C DID Working Group and the Hyperledger Aries framework, highlighting their contributions to interoperability and secure identity management. Secondly, we review the existing publications on the subject and categorize them based on the nature and focus of the research. This classification scheme provides a framework for understanding the diverse facets of scientific research on Decentralized Identity. It highlights the multidisciplinary nature of SSI research, which spans computer science, cryptography, engineering, etc. Another approach we took in the classification of the scientific publications on SSI, especially the more technologically focused studies, was based on the working groups, operating within the DIF. Thirdly, we delve into the security and privacy advancements in 2023. This section explores novel research on zero-knowledge proofs for DID systems, privacy-preserving credential issuance, and techniques for mitigating security vulnerabilities. Furthermore, the article examines the social and economic impacts of DID implementations. We analyze case studies and emerging applications across various sectors like healthcare, supply chain management, and education, highlighting how DID is transforming trust models and empowering individuals. Finally, we discuss the challenges and future directions for the field. This section considers the need for scalability, regulatory frameworks, and broader adoption to unlock the full potential of DID. By synthesizing these key aspects, this article provides a comprehensive overview of the current state of DID, showcasing its scientific advancements and diverse applications in 2023. It aims to inform researchers, practitioners, and policymakers about the transformative potential of DID and the ongoing efforts to shape a more secure and user-centric future for digital identity management.

Повече

обучение и квалификация
Н. Дишовски, П. Русков, С. Терзиева-Желязкова, От теория към практика: трансфер и комерсиализация на научни изследвания в Химикотехнологичния и металургичен университет

Статията е 3 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2024 г.

Key Words: Education; sciences; IP; technology transfer; technology commercialization.
Abstract. The article studies a training model that includes the development, planning, organization, and implementation of training on the topic „Technology transfer and commercialization of technologies“ at University of Chemical Technology and Metallurgy (UCTM). The purpose of the article is to present the process and content of the training conducted with the support of the BiOrgaMCT project. The article also includes and discusses the learning outcomes and plans for future development of technology transfer and commercialization of scientific research at UCTM. The following concepts were awarded as projects with serious opportunities for technology transfer and commercialization: Development of advanced materials and technical ceramics for special purposes, Clean technologies and utilization of waste from plant raw materials and wastewater, Development of biologically active molecules for multi-target therapies and Creation of a new, regenerative material from used textiles for cleaning up oil pollution.The lesson learned is that the course was very useful, both in relation to the realization of the project on which it was organized, and in view of the future development of the university as a research institution. That is why we believe that similar education can be successfully implemented in other higher education institutions in Bulgaria.

Повече

информатика
Г. Михалев, С. Йорданов, Х. Стойчева, Приложение на алгоритми за сегментиране при реконструкцията на 3D сцена от изображения

Статията е 2 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2024 г.

Key Words: 3D reconstruction; Structure From Motion (SFM); Image segmentation; Robotics.
Abstract. The technique of 3D reconstruction of real scenes from images represents a significant advancement in visual technologies, offering the potential for the development of numerous new applications in various engineering fields. In general, 3D reconstruction from images is a computer process that utilizes a set of two-dimensional images captured from different angles and positions to create a three-dimensional model of the scene or object. By analyzing features such as key points, comparing their positions, and applying geometric principles, this process transforms the images into three-dimensional representations with spatial information. The complexity of 3D scene reconstruction from images arises from the need to detect points of interest, match and track them across different images, as well as analyze and merge multiple visual data from different perspectives. This article proposes the use of simpler image processing algorithms to obtain more points of interest, providing a more accurate 3D model without overburdening the reconstruction process with complex computational procedures. The investigated methods implement image segmentation through the first and second derivatives of the image intensity function to determine and separate edges and boundaries in the image. A practical implementation of 3D reconstruction of real scenes from images in the Matlab environment is presented. In the implementation, algorithms based on the first and second derivatives of the image intensity function are used to achieve a denser 3D model by segmenting images to detect edges and boundaries. The investigated algorithms are implemented in the stage of discovering properties in the image. Some of the most well-known algorithms have been tested and compared with the use of the standard SURF algorithm. The algorithms from this class have significantly improved results, with the density of the 3D model increased several times compared to the number of generated points, and in some cases, the execution time remains the same relative to the percentage ratio of the generated 3D points.

Повече

автоматика
К. Бошнаков, Трансфер на научни разработки за системи за управление от лабораториите към индустрията. Тематично обобщение въз основа на публикации на Industry Committee на IFAC и IEEE Control Systems Society

Статията е 1 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2024 г.

Key Words: Academic research; technology transfer; validation and technology transfer; validation steps and tools.
Abstract. This thematic summary is based on publications of the Industry Committee of the International Federation of Automatic Control (IFAC), T. Samad et al., Industry engagement with control research: Perspective and messages, Annual Reviews in Control, vol. 49, pp. 1–14, 2020 and IEEE Control Systems Society: Control for Societal-Scale Challenges: Road Map 2030, published May 2023. The main goal of both developments is to bridge the gap between academia and industry. Based on IFAC Industry Committee discussions, surveys and research, 10 messages to the research community have been formulated. The road from academic research to industrial incorporation is difficult and lengthy. It is argued that the lack of validation is a major obstacle to the transfer of technologies developed as a result of academic research, and in practice the academic community can play a crucial role in the validation process. Five steps in validation and tools for each step are identified, and recommendations are presented to advance validation and facilitate the transition to innovation and technology transfer in the short, medium and long term.

Повече