НАСОКИ

НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА САИ ЗА 2022-2025 г.

Приети на XI Общо събрание на САИ (31 май 2022 г.)

 • Увеличаване на членския състав (физически и юридически лица) и преди всичко привличане на млади специалисти, на колеги от бизнеса и на работещи в чужбина. Укрепване и разширяване на организационните структури и развитие на дейността им.
 • Продължаване на усвояването и широко прилагане на информационните технологии в съюзния живот в посока на обобщение на най-актуалните научно-технически предизвикателства в областта на дигитализацията и иновациите в духа на Индустрия 4.0.
 • Продължаване и усъвършенстване на качеството и популяризиране на утвърдилите се в САИ традиционни научно-технически мероприятия и съюзни  издания. Да се активизира дейността за индексиране на списанията.
 • Организиране и развитие на нови дейности с актуална значимост, в т.ч. възстановяване на постоянно действащ семинар по теоретични и приложни аспекти на автоматиката и информатиката.
 • Укрепване и задълбочаване на контактите с международните организации IFAC, IEEE и CEPIS.
 • Разгръщане и реализиране на взаимно полезни инициативи и съвместни мероприятия с ФНТС, ННТС и ТО на НТС, както и със сродни институции и сдружения, браншови и бизнес организации.
 • Продължаване на традицията за утвърждаване на 4 октомври –професионалния празник на българските специалисти по компютърна техника, информационни технологии и автоматика и на Дните на Джон Атанасов.
 • Насочване на дейността на Клуб САИ към направления, представляващи взаимен интерес за бизнеса, изследванията и образованието.
 • Систематично събиране на материали за историята и постиженията на САИ, автоматиката и информатиката.
 • Организиране на конкурс с награди за най-добра публикация и приложни разработки в областта на автоматиката и информатиката.
 • Засилване на сътрудничеството с бизнеса по актуални за страната научни, научно-технически и образователни проблеми.
 • Привличане на членовете на САИ в издателската дейност на Съюза.