НАСОКИ

НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА САИ ЗА 2017–2020 г.

Приети на Х-то Общо събрание на САИ (21 ноември 2017г.)

 • Увеличаване на членския състав (индивидуални и колективни членове) и преди всичко привличане на млади специалисти, на колеги от бизнеса и на работещи в чужбина. Укрепване и разширяване на организационните структури и развитие на дейността им.
 • Усвояване и широко прилагане на информационните технологии в съюзния живот (регистрационна система, е-форуми и контакти, разширен web-site за информация и други) с цел превръщането на САИ в съвременно е-сдружение.
 • Продължаване и усъвършенстване на качеството и популяризиране на утвърдилите се в САИ и нови традиционни научно-технически мероприятия и съюзни издания.
 • Организиране и развитие на нови дейности с актуална значимост, в т.ч. постоянно действащи семинари по теоретични и приложни аспекти на автоматиката и информатиката, лекции и дискусии по технологичното развитие на фирмите от реалния бизнес, запознаване с възможностите за финансиране от фондовете на Европейския съюз и други.
 • Активизиране на инициативите и участието на САИ при подготовката, приемането и реализирането на национални програми и решения, както и при обсъждане на промени в законовата и друга нормативна уредба, свързани с изграждането на информационното общество и националната стратегия за научни изследвания, развитие на висшето образование, технологиите, иновациите и научната инфраструктура.
 • Укрепване и задълбочаване на контактите с международните организации IFAC, IEEE, IFIP и CEPIS.
 • Разгръщане и реализиране на взаимополезни инициативи и съвместни мероприятия с ФНТС, ННТС и ТО на НТС, както и със сродни институции и сдружения, браншови и бизнес организации.
 • Задълбочаване на взаимодействието с клъстер „Мехатроника и автоматизация”.
 • По-нататъшно утвърждаване на 4 октомври – професионалния празник на българските специалисти по компютърна техника, информационни технологии и автоматика, на Дните на Джон Атанасов.
 • Продължаване и активизиране на дейността на клуба по „Автоматика и информатика“.
 • Създаване в САИ на специализирани (реални и виртуални) библиотеки от книги, списания и фирмени материали в областта на автоматиката и информатиката.
 • Активизиране на дейността по събирането и популяризирането на материали за историята на САИ и научно-изследователската, образователната и производствената дейности по компютърна техника, информационни технологии и автоматика в страната.
 • Организиране на конкурси с награди за най-добра книга, най-добра практическа разработка, най-добра публикация у нас, най-добра младежка разработка, дипломна работа и други.