автоматика
М. Хаджийски. Основаващи се на модели или безмоделни подходи в автоматиката

Статията е 1 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

Key Words: Artificial intelligence; automatic control; data driven methods; machine learning; model-based control; model-free control.

Abstract. Classical model-free control methods, which still have extremely large application in industry are considered in historical perspective and in accordance with their advantages and disadvantages. Some of the most popular model-free approaches, adopted last three decades (ultra-local model-based, rule-based, express system-based) are treated tacking into account their pros and cons, depending on the complexity of the control problem and the business aspect. A special attention is paid to contemporary very actual data-driven approaches. The most promising of them, oriented to AI-based technologies (especially machine learning) are discussed. A comparative analysis is carried out in order to clarify the advantages, disadvantages and challenges of model-based and model-free approaches implementation in control in big data era.

Повече

автоматика
В. Христов, С. Граматиков, Г. Георгиев, Е. Генчев. Виртуален инструмент за усъвършенстване на стенд за изследване на характеристиките на двигател за постоянен ток

Статията е 2 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

Key Words: DC motor; virtual instrument; LabVIEW; mechanical characteristics.

Abstract.  This article is an enhancement of an existing bench by creating an instrumental tool through LabVIEW for automated mechanical characteristics removal of a DC motor on a system generator-motor. By using the Arduino microcontroller for analogue-to-digital conversion from the sensor (modules) and for connection to the computer, it allows with a relatively small amount of resources to upgrade an existing stand. Voltage dividers for voltage measurement and built-in virtual instrument and graphical screen for visualizing the system’s operation processes were built.

Повече

автоматика
Н. Перчемлиев, А. Грънчарова, К. Бошнаков. Йерархична система за управление на инсталация за пречистване на газов кондензат при производството на амоняк

Статията е 3 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

Key Words: Ammonia production; gas condensate stripping; hierarchical control system; profit loop; supervisory control.

Abstract. In this paper examines an existing industrial plant for gas condensate stripping, which is part of ammonia production. Processes and apparatuses are described. Real industrial measurements were made on the basis of which analyses were made. A conceptual architecture of a hierarchical control system for installation’s control is presented. The suggested architecture can be implemented and tested with the existing Honeywell’s Experion PKS. The main purpose of the hierarchical control system is to improve the efficiency of heat sources and the quality of the stripped gas condensate. This will improve the economic performance of the entire ammonia plant.

Повече

автоматика
А. Павлов, Н. Николов, М. Александрова. PLC базирана система за управление на инсталация за каталитична вакуум пиролиза на отпадни суровини

Статията е 4 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

Key Words: Catalytic vacuum pyrolysis; state space; state observer; state controller; MATLAB Simulink; PLC; SISO; Unity Pro XL.

Abstract. This paper discusses problem designing PLC-based process control system for catalytic vacuum pyrolysis. Paper presented PLC-based discrete state modal controller for SISO systems. It is based on observer of Luenberger. The state controller is synthesized as a functional block in programming environment Unity Pro XL for PLC series Modicon M340 of Schneider Electric.

Повече

информатика
В. Алексиева, А. Хулиан. Крипто токен, базиран на смарт контракт на етериум блокчейн

Статията е 5 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

Key Words: Ethereum; block chain; smart contract; crypto-token; crypto-currency.

Abstract.  The proposed paper realized a smart contract based on Ethereum blockchain. The decentralized crypto-token is created for Initial Coin Offering (ICO) and based on ERC20 standard. A web-based interface is created for sale of these crypto-tokens. The results from experimental tests are presented.

Повече

постижения и приложения
Г. Георгиева-Цанева, M. Господинов, Е. Господинова. Анализ на вариабилността на сърдечната честота чрез статистически параметри

Статията е 6 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

Key Words: Heart Rate Variability; Statistical Analysis; Atrial Fibrillation; Premature Ventricular Contraction; Normal Sinus Rhythm; Orthogonal Transforms.

Abstract. Cardiovascular diseases are among the first causes of death. The main cardiovascular diseases are myocardial ischemia, various types of arrhythmias, reduced ability to contract the left ventricle. Cardiac testing is performed non-invasively by electrocardiograph or Holter monitoring. The paper examines, through the application of orthogonal transforms, the continuous holter recordings of individuals with Atrial Fibrillation, Premature Ventricular Contraction and Normal Sinus Rhythm. The mathematical analysis is performed in the time domain. The results show characteristic differences between patients with both types of arrhythmias and in healthy individuals. The presented  results can be of benefit to cardiology practice in Bulgaria and worldwide.

Повече

постижения и приложения
Р. Хрисчев. Система за входящ контрол на основните суровини при производството на хартия от рециклирани материали

Статията е 7 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

Key Words: Internal control; paper; recycling paper.

Abstract. The article introduces effective Internal Control System for the main raw materials for the production of paper from recycled materials for packaging industry. In the article are present logical structure and technical realization of the system.

Повече

новости, информация, общество
19-а конференция „Technology, Culture and International Stability“ (TECIS’19) на Международната федерация по автоматично управление IFAC

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

На 26-28 септември 2019 г. в Созопол, България се проведе 19-ата конференция „Technology, Culture and
International Stability“ (TECIS’19) на Международната федерация по автоматично управление IFAC (International Federation for Automatic Control).

Международната федерация по автоматично управление IFAC е многонационала федерация от 52 национални организации членки, всяка от които представлява инженерни и научни общества, свързани с автоматичното управление в своите собствени страни. Основана е през септември 1957 г. Целта на IFAC е популяризиране на науката и технологията за управлението в най-широкия смисъл и във всички системи – инженерни, физически, биологични, социални и икономически както по отношение на теорията и приложенията, така и по отношение на влиянието на технологиите за управление на обществото.

Повече

новости, информация, общество
Международна конференция „Автоматика и информатика‘19“

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

На 3-5 октомври 2019 г. се проведе традиционната Международна конференция „Автоматика и информатика‘19“, която се организира всяка година от Съюза по автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов” и ФНТС.

Провеждането на конференцията се свързва традиционно с рождения ден на патрона на Съюза по автоматика и информатика Джон Атанасов – 4 октомври. Този ден е обявен от Министерския съвет за Ден на информационното общество – професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика. И тази година конференцията беше проведена под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев.

Повече

годишнина
Проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров на 85 години

Статията е 10 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

През 2019 г. уважаваният и обичан от няколко поколения негови колеги преподаватели, от многобройните
си студенти и докторанти и от цялата гилдия на специалистите по автоматика и информатика проф. д.т.н. Никола Маджаров навърши 85 години! Никола Енчев Маджаров е роден на 5 септември 1934 г. в Сопот. Завършил е специалност електрообзавеждане на промишлени предприятия в МЕИ – София, през 1958 г. Защитил е кандидатска дисертация (к.т.н., сега доктор) на тема “Некоторыe вопросы статистической динамики дискретных систем автоматической оптимизации” през 1964 г. в Московския енергетичен институт (научен ръководител проф. Л. Растригин) и докторска дисертация за д.т.н. на тема “Инженерни задачи в линейната идентификация” през 1978 г. във ВМЕИ – София.

Повече