За списанието

Първият брой на списание „Автоматика и информатика“ е подписан за печат на 8 март 1967 г. Оттогава списанието излиза без прекъсване въпреки трудностите в различните периоди на съществуването му. Правоприемник е на списание „Автоматика и изчислителна техника“ (1967-1984 г.), преименувано в списание „Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи“ (1985-1990 г.). През 1991 г. получава сегашното си наименование „Автоматика и информатика“. От 1993 г. негов издател е Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов” (САИ) към Фeдерацията на научно-техническите съюзи в България.

Сп. „Автоматика и информатика” е специализирано българско научно издание за автоматика и информатика – две водещи и най-бързо развиващи се области на научно-техническия прогрес в България и света. Тематиката на списанието е насочена към такива актуални и приоритетни направления като автоматика, автоматично управление, системи за управление, информатика, информационни технологии, компютърни науки, информационни системи, интелигентни системи, изкуствен интелект, роботика, невронни мрежи, размити множества, големи данни, софтуерно инженерство, програмиране, киберсигурност, иновационни решения, съвременни методи за инженерно обучение и подготовка на инженерни кадри, постижения и приложения. Това изброяване не е изчерпателно поради бързото развитие на тези научни области, които включват множество съвременни и непрекъснато възникващи нови направления. Този профил и тематична насоченост очертават дългосрочна перспективност, свързана с развитието на съвременните технологии и производство. Интердисциплинираният характер на автоматиката и информационните технологии определят значителния интерес към научните и приложните постижения и в много други научни направления – природоматематически, технически, икономически, обществени, хуманитарни и други. За това говорят читателският интерес и заявките за публикуване и от други научни области.

В списанието се публикуват статии на български и английски език. Разглеждат се само оригинални статии, които не са публикувани или приети за публикуване в други списания и съдържат оригинални приноси.

Решенията за публикуване на статии в сп. „Автоматика и информатика“ се вземат от международна редакционна колегия. В нея са включени 49 известни учени в областта на автоматиката и информатиката извън организацията издател от 14 страни – 30 изявени учени от български университети и от институти на БАН и 19 водещи учени с афилиация в чуждестранни университети, институти и фирми от САЩ (2), Великобритания (2), Австралия (3), Китай (1), Словения (2), Словакия (1), Румъния (1), Португалия (1), Полша (1), Ирландия (2), Нова Зеландия (1), Азербайджан (1), Сърбия (1). Те участват и като рецензенти на статиите.

От България в редколегията участват 30 учени, представители на 14 научни организации и общности в България (от тях един академик на БАН, един чл.-кореспондент на БАН, 21 професори и седем доценти, всичките те водещи специалисти в областта на автоматиката и информатиката от техническите университети в страната – в София, Пловдив, Варна, Габрово, Русе, СУ „Св. Климент Охридски“ и институтите на БАН).

От чужбина в редколегията участват 19 известни учени от 13 държави, представители на 17 научни организации и общности по света – 14 университета, две световноизвестни фирми от САЩ и един научен институт.

В редколегията участват голям брой учени с различни компетентности и специализации, защото автоматиката и информатиката включват много направления, а и постоянно възникват нови поради  бързото развитие на тези научни области в световен мащаб.

Следваната от редколегията концепция е списанието да бъде научно и информационно. Основна цел е в него да бъдат включвани публикации за постигнати оригинални резултати в теоретични изследвания с безспорен научен принос и степен на научна новост, както и за техните приложни аспекти. Така списанието осигурява своевременна информираност на читателите за последните постижения на науката и нейните приложения в инженерната практика в областта на автоматиката и информатиката.

Освен редакционна колегия списанието има и издателски съвет, който не участва във вземането на решения за публикуване на статиите. Издателският съвет участва в определяне на главните насоки за развитие на списанието, изпълнява ролята на коректив и чрез него се осъществява връзката между науката и индустрията. В издателския съвет са включени водещи експерти от индустрията, както и учени от университети и БАН.

Осигурена е редакционна независимост на изданието. Редакционните решения се вземат и изпълняват без намесата на издателя и издателския съвет при спазване на политиките за рецензиране и издателска етика, както и правилата за избягване на злоупотреби. В своята дейност редакторите и редакционната колегия на списанието се ръководят от определени етични и организационни ценности, убеждения и управленска философия, които са в основата на възприетите етични норми, принципи на рецензиране и редакционна политика.

Сп. „Автоматика и информатика“ е рецензирано научно списание. Всеки предложен ръкопис се допуска до публикуване след анонимно рецензиране от двама независими рецензенти. Отговорност за публикуваните факти, данни и интерпретации носи авторът. Принципът на двойното анонимно рецензиране осигурява безпристрастност, задълбоченост, коректност и безкомпромисност. Това съдейства за подбор на оригинални ръкописи с безспорен научен принос и научна новост. Сп. „Автоматика и информатика“ е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД като научно издание с двойно анонимно рецензиране.

За рецензиране на постъпилите статии има утвърден сравнително постоянен състав от изявени български и чуждестранни учени предимно от състава на международната редакционна колегия, но при необходимост участват и външни рецензенти. Всяка статия задължително се рецензира анонимно от поне двама, а при нужда и от повече независими рецензенти.

Авторите на публикациите са преобладаващо български учени, специалисти и докторанти, но има публикации и от чуждестранни автори.

Авторите имат право да оспорват редакционни решения чрез установените комуникационни канали.

Сп. „Автоматика и информатика” се издава стандартно в четири книжки годишно. Освен като печатно издание (ISSN 0861-7562 Print) се разпространява и онлайн със свободен достъп (ISSN 2683-1279 Online) чрез URL: https://sai-bg.com/contents/. Това дава възможност на авторите да представят научните си постижения. Изискванията към техните публикации са големи, но и възможностите за тяхната реализация също. Изданието e регистрирано в международната база данни на ISSN, както и в портала ROAD за научни онлайн ресурси със свободен достъп.

Автори и читатели имат свободен достъп до списанието с цел разширяване на обмена на знания и развитие и поддържане на качеството на научните постижения. Цялото съдържание е достъпно свободно и безплатно за потребителите и институциите. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват, отпечатват, търсят или да се свързват с пълните текстове на статиите в това списание или да ги използват за всякакви други законни цели, без да искат предварително разрешение от издателя или автора.

Статии, публикувани в сп. „Автоматика и информатика“, са индексирани в Publons (WoS), Google Scholar, ResearchGate и други. Публикувани статии в списанието се цитират в статии на други автори в Publons (WoS), Google Scholar, ResearchGate, както и в издания/книги на авторитетни издатели като Springer, ACM Digital Library и други.

Списанието се индексира в известни международни научни бази данни. Тъй като е трудно да приложим всички интернет адреси, посочваме някои примери за индексиране и цитиране:

През 2020 г. са предприети активни действия за индексиране/рефериране и сп. “Автоматика  информатика“  е под наблюдение в Scopus и WoS.

Основните рубрики (раздели) на списанието са: Автоматика; Информатика; Постижения и приложения; Обучение и квалификация; Новости, информация, общество.