Издателска етика и правила
за избягване на злоупотреби

Сп. „Автоматика и информатика“ следва политика за етично поведение. Редакторите на списанието одобряват и спазват нормите на поведение и установените международни стандарти на Committee on Publication Ethics (COPE), които  могат да се намерят на уебсайт – http://publicationethics.org/. Документите в тази връзка включват Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors и Code of Conduct for Journal Publishers. Списанието също е създало свои собствени етични насоки за авторите. Постъпилите ръкописи могат да бъдат отхвърлени от редакцията, ако се смята, че работата не е извършена според етичните норми.

Авторът декларира автентичност и достоверност на резултатите, цитира коректно използваните източници, благодари на хората и организациите, допринесли за резултатите, представени в публикацията. Рецензентите, главният редактор, редакционната колегия и редакторите спазват поверителност за подадените резултати от авторите и не ги споделят преди публикуване.

Всеки има право да подаде сигнал до главния редактор и редакционната колегия за неетично поведение на автор. При постъпило обвинение относно съдържанието на публикувана статия главният редактор трябва да предприеме действия за проверка на сигнала. При наличие на доказано нарушение и неетична постъпка от страна на автора главният редактор може да предприеме някое от следните действия или съвкупност от тях:

 • Да се изпрати писмено предупреждение към автора и/или рецензентите на статията.
 • В онлайн текста на статията да се нанесе добре означена корекция – неточно изречение, пропуснат източник и други.
 • Да се направи писмено становище, изясняващо позицията на редакционната колегия по проблема.
 • Да се информира писмено ръководството на институцията на автора за неправомерното или неетично поведение на автора.
 • Да се забрани приемане на статия за публикуване от същия автор за определен период от време.
 • Друго решение по преценка на главния редактор и/или редакционната колегия.

Конкуретни интереси

Авторите трябва да декларират всички потенциални конкурентни интереси, включващи хора или организации, които разумно биха могли да бъдат възприети като уместни. Примерите за конкуриращи се интереси включват, но не се ограничават до финансов, професионален и личен интерес като:

 • Безвъзмездни средства за научни изследвания (от всеки източник).
 • Отношения (платени или неплатени) с организации и финансиращи органи, включително неправителствени организации, изследователски институции или благотворителни организации.
 • Членство в лобистки или застъпнически организации.
 • Лични отношения (т.е. приятел, съпруг, член на семейството, настоящ или предишен наставник, противник) с лица, участващи в представянето или оценката на статия, като автори, рецензенти, редактори или членове на редакционната колегия на списанието.
 • Лични убеждения (политически, религиозни, идеологически или други), свързани с темата на статия, които могат да попречат на безпристрастния процес на публикуване (на етапа на авторство, партньорска проверка, редакционно решение или публикуване).

Политика за недопускане на плагиатство

Сп. „Автоматика и информатика“ следва политика за недопускане на прояви на плагиатство. Плагиатството под каквато и да е форма представлява сериозно нарушение на основните принципи на науката и не може да бъде толерирано. За плагиатство се приема:

 • Дословно копиране на чужд текст, без да е посочен източникът по установения ред. Дословно използваният текст трябва да бъде поставен в кавички и да бъде посочено точно оригиналното използване на текста.
 • Използване на определена идея или концепция без посочване на автора или източника.
 • Перифразиране или съкратено преразказване на чужди идеи, без да се признава, че текстът на друго лице е в основата на перифразирането.
 • Фалшиво цитиране: материалът не трябва да се приписва на източник, от който не е получен.
 • Неверни данни: измислянето и фалшифицирането на данни представляват нарушение.
 • Автоплагиатство.
 • Копиране на фигури, формули, изображения от чужд текст, без права върху тях и/или без коректно цитиране на източника.

Постъпилите статии преминават проверка за плагиатство.

Политика на отхвърляне на статия, след като вече е публикувана

При доказана злоупотреба от страна на автора след публикуване на списанието статията се отбелязва като отхвърлена от съответния брой.

Публикуваната статия остава на сайта, като в  нейния PDF файл се добавя надпис ОТХВЪРЛЕНА. Под статията се помества официално изявление на редакционната колегия с обосновка за предприетата крайна мярка.

Политика за свободен достъп

Сп. „Автоматика и информатика“ е списание със свободен достъп. Съдържанието на списанието е безплатно. Потребителите могат да четат, копират, изтеглят пълния текст на статиите, без да искат съгласие от авторите или от редакционната колегия.

Авторите запазват авторски права върху публикуваните статии и предоставят на издателя САИ „Джон Атанасов“ неизключителното право да публикува статията и да я разпространява във всички форми и медии. Разрешава се копирането и разпространяването на статиите в произволен формат и на произволен носител. Изисква се коректно цитиране на автора, отдаване на признание на автора и точно упоменаване на направените промени.

Авторите трябва да дават пълно библиографско описание на оригиналната публикация (автори, заглавие на статията, заглавие на списанието, том, брой, страници), както и неговия DOI код.

При електронно публикуване авторът трябва да даде връзка към оригиналната статия, публикувана в сп. „Автоматика и информатика“.

 

Разграничаване

Мненията, изразени в публикуваните статии, не изразяват виждания и позиция на главния редактор, редакционната колегия и редакторите. Авторите поемат правна и морална отговорност за идеите, изразени в статиите.