интелигентни системи
A. Тоскова. Модел на препоръчваща система в интелигентна игровобазирана обучителна платформа

Статията е 5 от 9 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Content recommendation; gamе-based learning; special educational needs; personalized learning; machine learning.

Abstract. This article presents an approach for creating a content recommendation model in a gamе-based learning platform designed for students with special educational needs. Various referral systems and existing opportunities for intelligent delivery of personalized learning content tailored to the individual needs of children are addressed.

Навигация в броя<< С. Станков. Откриване на опасни предмети с помощта на изкуствени невронни мрежиД. Николов, М. Лазарова. Метаевристични методи за оптимизация при планиране на ресурси и управление на бизнес процеси >>