Указания за авторите

Сп. „Автоматика и информатика“ има четири източника на материали за публикуване:

 • Статии по инициатива на авторите от всички области на автоматиката и информатиката, които съответстват на тематиката, изискванията и духа на списанието и не са публикувани другаде.
 • Статии, поръчани от редколегията, които следват дългосрочната тематика на списанието.
 • Информационни материали, съдържащи новости, постижения, хроника.
 • Реклами, обяви и фирмени материали, които не се рецензират.

Изисквания към ръкописите

 • В списанието се публикуват статии на български и английски език. Разглеждат се само оригинални статии, които не са публикувани или приети за публикуване в други списания и съдържат оригинални приноси.
 • Начинът на изложение, стилът и езикът на ръкописите трябва да следват основната редакционна политика – яснота, информационна наситеност, прагматична насоченост, четимост.
 • Илюстративният материал трябва да бъде съществен компонент от ръкописа и да бъде оформен в духа на графичния дизайн на списанието.
 • Обемът на ръкописите, включително фигурите, се определя, както следва (при стандартна страница с 1800 знака):
 • Статии по лична инициатива на авторите – до 6 страници.
 • Поръчани/поканени статии – до 8 страници.
 • Информационни материали – до 4 страници.
 • Реклами и рекламно-информационни материали – без ограничения.
 • Ръкописите се представят в електронен вид. Текстовете трябва да бъдат подготвени в doc или docx формат. Предварителното оформление е излишно, защото след приемане от редколегията за публикуване ръкописът се редактира от издателски редактор, след което се извършва предпечатна подготовка в InDesign. Файловете за публикуване могат да бъдат изпратени до редактора на списанието на електронна поща sai.bg.office@gmail.com.
 • Фигурите се подготвят с графичен редактор. При векторните формати трябва да се осигури шрифтова независимост.
 • В началото на публикацията се посочват: заглавие на статията на български и английски език; име и фамилия без съкращения на всички автори, техните научни степени, академични длъжности, институции и контакти на български и английски език; ключови думи и разширено резюме на публикацията (до една стандартна страница) на английски език. В резюмето се посочват целите и същността на изследването, използваната методология, новостите и резултатите. Резюмето трябва да съответства на заглавието, ключовите думи и текста на научната статия.
 • Изложението на статията трябва да съдържа: въведение; основен текст; благодарности; бележки (при необходимост); заключение; литература; приложения (при необходимост).
 • Във въведението трябва да са описани целите и приносите в статията.
 • В основния текст се предпочита описателно, интуитивно обяснение пред разширено формално развитие (теореми, леми и т.н.). Подробни математически изводи и други подробни обяснения трябва да бъдат включени в приложенията накрая на ръкописа.
 • Ако статията се публикува с финансова подкрепа на институция, по проект или е с друго финансиране, авторът описва това с бележка в раздел „Благодарности“. Ако в статията са представени резултати, за които са допринесли други хора, авторът описва това обстоятелство в раздел „Благодарности“.
 • В раздела за заключение трябва да се обобщят основните резултати, предимства, ограничения и възможни приложения.
 • Коректура. След партньорска проверка на ръкописа обикновено се налага да се извършат корекции и преработване. Авторите ще получат указания за това от научния секретар на списанието по електронна поща. Те трябва да изпратят преработената статия обратно на sai.bg.office@gmail.com в рамките на 14 дни.
 • Литературните източници се цитират в текста с пореден номер в квадратни скоби и се изброяват в края на ръкописа по установения в списанието начин. Използваната литература на кирилица се посочва както на оригиналния език, така и с транслитерация на латиница и отделно в превод на английски език. Позоваванията на произведения, публикувани на езици, различни от английски, трябва да бъдат преведени на английски от оригиналните езици, а в кръгли скоби след преведения текст да се напише какъв е оригиналният език на посочения литературен източник, например (in Bulgarian).
 • Списъкът на използваната литература трябва да съдържа литературни източници, които са достъпни за проверка или справки. Всички останали източници, включително архивни, които не са достъпни за проверка, се посочват в раздел „Бележки“, където могат да намерят място и допълнителни обяснения или сведения, за които е преценено, че присъствието им в основния текст на статията би го обременило излишно. Мястото на бележките се маркира в текста на ръкописа с арабски цифри като горни индекси.

 

Примерите по-долу показват как е възприето да става изброяването на литературните източници в сп. „Автоматика и информатика“.

 

Литература

Периодика

 1. Yang, D. X., G. Li, G. D. Cheng. On the Efficiency of Chaos Optimization Algorithms for Global Optimization. – Chaos, Solitons and Fractals, 34, 2007, No. 4, 1366-1375.

Книги

 1. Peitgen, H., H. Jurgens, D. Saupe. Chaos and Fractals. Berlin, Springer-Verlag, 1992, 919-929.

Конференции, симпозиуми  и други научни събития

 1. Nielsen, T. Limitation of the Load Regulating Ability of Water Power Plants. 10-th International Meeting of the Work Group on the Behaviour of Hydraulic Machinery under Steady Oscillatory Conditions, Trondheim, Norway, 26-28 June 2001.
 2. Mansoor, S. Modelling of a Multiple Pump-Storage Units to a Power System. Conference Proceeding PREP’99, Manchester, England, 5-7 January 1999, 412-415.

 

  Контакти. В случай на въпроси относно описаните процедури, моля, изпратете имейл на: sai.bg.office@gmail.com.