интелигентни системи
С. Йорданов, Г. Михалев, С. Иванов, Х. Стойчева. Интелигентна система за управление на събирането на твърди отпадъци

Статията е 4 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Waste collection; smart city; Internet of Things (IoT); intelligent transportation systems; surveillance systems.

Abstract. The paper presents the structure of an intelligent integrated system for managing the collection of solid waste in urban and suburban environments. The system can automatically maintain the box level and send information to the waste collection truck. The technologies used in the proposed system are good needed to provide real monitoring and management of waste collection processes and to obtain a green environment.

Навигация в броя<< А. В. Атанасов, Д. Пилев, Ф. Томова. Бимодална система за разпознаване на емоции, базирана на дълбоки невронни мрежи (Deep Neural Networks)Д. Първанов, П. Томов, Т. Балабанов. Фина настройка на LibreOffice Calc NLP Solver за многокритериална оптимизация >>