обучение и квалификация
В. Вълканов, М. Петров. Приложение на блокови вериги за следене и съхранение на активности в сферата на образованието

Статията е 7 от 7 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 4, 2019 г.

Key Words: Blockchain; education; behavior tracking; distributed networks; e-learning.

Abstract. In this article, we are going to introduce a model for integrating an intended interface platform for storing information regarding the behavior of students, over a blockchain network. The state of the art will describe the actual concept of the technology and the main article will introduce the in-dept architecture of a software prototype UniChain a distributed clause based blockchain network for storing behavior information. The main purpose of the article is to address a practical approach for implementing a theoretical concept over education and to propose an implementation solution for a real-world problem.

Навигация в броя<< Р. Райнова, М. Лазарова, А. Алексиева-Петрова. Многослойна мултимодална архитектура за управление на процеси при разпознаване на емоции