информатика
Й. Белев, Ц. Иванова, И. Бачкова. Обзор на препоръките за сигурност при изграждането на OPC-UA приложения

Статията е 4 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3-4, 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: IEC-62541 (OPC-UA) standard; Industry 4.0 reference architecture; cyber-attacks; security recommendations; OPC-UA applications.

Abstract. The IEC-62541 (OPC-UA) standard is an important part of the Industry 4.0 reference architecture and is recommended as the only possible communication standard. A particularly important issue that is being addressed is the issue of security. The paper analyzes the vulnerability of cyber-attacks and the main threats that threaten the security of OPC-UA-based applications and defines established and sustainable recommendations for increasing the security of these applications.

Навигация в броя<< Р. Костурков. Моделнобазирана диагностика на състоянието пневматични системиА. Попов, С. Лекова. Система за следене и анализ на данни от околната среда (част 1, обзорна) >>