интелигентни системи
Е. Монова. Предсказване на поведението на хаотична система чрез невронна мрежа в MATLAB

Статията е 3 от 6 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2023 г.

Key Words: Chaotic system; neural network.

Abstract. In the paper is proposed an approach for predicting the behavior of a chaotic system through a neural network trained in MATLAB. Variants of neural networks with one hidden layer and different number of neurons are also presented.

Навигация в броя<< Р. Хрисчев, Н. Шакев. Вградени AI приложения в интелигентните облачни ERP системиЛ. Джусуфи (ЛД), С. ДЖафа (CДЖ). Технологии за интелигентна водна инфраструктура за внедряване на проект за интелигентен град в Прищина >>