интелигентни системи
Р. Хрисчев, Н. Шакев. Вградени AI приложения в интелигентните облачни ERP системи

Статията е 2 от 6 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2023 г.

Key Words: ERP system; SAP Business Technology Platform; Cloud Oracle Infrastructure; AI services.

Abstract. SAP Business Technology Platform (BTP) and Cloud Oracle Infrastructure (OCI) are the pioneers of the modern cloud intelligent ERP systems. This article presents investigation of the embedded services with Artificial Intelligence (AI) in both ERP systems. The main functionalities with built-in AI are presented.

Навигация в броя<< П. Благов, П. Русков. Изграждане и развитие на Европейската инфраструктура за блокчейн услуги EBSI и на EBSI продукционни възлиЕ. Монова. Предсказване на поведението на хаотична система чрез невронна мрежа в MATLAB >>