автоматика
Е. Михайлов, К. Бошнаков, И. Петрова. Оценка на риска от пробив на метал в металургична кофа

Статията е 3 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Risk assessment; liquid steel breakout; metallurgical ladle; infrared thermography.

Abstract. In the present paper is considered the risk assessment for liquid steel breakouts from metallurgical ladle. The damages with different form are investigated. Mathematical models for geometric dimensions of damages and temperature field on metallurgical ladle are created. The temperature field is measured by infrared thermo camera.

Навигация в броя<< Г. Михалев, Х. Стойчева. Синтез на лиенейно-квадратичен регулатор за управление на вибрационен захранващ модулН. Делийски, Д. Ангелски, Н. Тричков, Ж. Гочев. Изчисляване на средномасовата температура на дървени детайли при едностранното им нагряване >>