Покана за Общо събрание на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ на 31 май 2022 г.

Управителният съвет на сдружение „Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов (САИ) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 16, ал. 4 от Устава на САИ свиква Общо събрание на САИ на 31 май 2022 г. (вторник) от 14.00 ч. в град София, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала № 3 „Инж. Стоимен Сарафов“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчетен доклад на Управителния съвет на САИ за дейността му за периода 01.2017 – 31.12.2021 г.
 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г.
 3. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.
 4. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.
 5. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.
 6. Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г.
 7. Отчетен доклад на Контролния съвет за периода 01.2017 – 31.12.2021 г.
 8. Приемане на насоки за дейността на САИ за периода 2022 – 2025 г.
 9. Приемане на бюджет на САИ за периода 2022 – 2025 г.
 10. Промени в Устава на САИ.
 11. Освобождаване на досегашните членове на Управителния съвет и Контролния съвет на САИ и избор на нови членове на Управителния съвет и Контролния съвет на САИ.
 12. Разни.

 

Регистрацията на участниците ще се извърши на 31.05.2022 г. в зала № 3 от 12.30 до 14.00 часа. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе същия ден в 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Съгласно чл. 16, т. 1 и т. 2 от Устава членовете на САИ следва да упълномощят делегати, които да ги представляват на Общото събрание.

Материалите за събранието ще са на разположение в седалището на САИ в София,
ул. Раковски 108, ет. 4, стая 413.

 

15.04.2022 г.

София