автоматика
С. Митева, Д. Попов. Присъединяване на криогенна батерия към конвенционална енергопреобразуваща инсталация

Статията е 3 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Liquid air; energy storage; regenerative steam cycle; feed water; waste heat.

Abstract. The aim of the present study is to evaluate an option of integration of liquid air energy storage (LAES) into regenerative steam turbine cycle. The waste heat from LAES discharge is used for feed water preheating. Thermodynamic analysis shows that the newly proposed hybrid LAES system has a round-trip efficiency of 16% higher than the standalone LAES.

Навигация в броя<< М. Петров. Многокритериална оптимизация за производството на етанол от щам Saccharomyces cerevisiaeЖ. Жейнов, Й. Урумов. Моделиране на влиянието на деформация върху загубите в оптично влакно на Брег >>