ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение „Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов” (САИ)

Управителният съвет на сдружение „Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов”“ (САИ) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 16, ал. 4 от Устава на САИ свиква Общо събрание на САИ на 9 юли 2024 г. (вторник) от 17.00 ч. в град София, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала № 3 „Инж. Стоимен Сарафов“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността му през 2023 г.
  2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2023 г.
  3. Приемане на плана за работа на САИ за 2024 г.
  4. Разни

Според Устава на САИ Общото събрание се състои от делегати – представители на всички членове на САИ. Делегатите на Общото събрание на САИ се избират от членовете на Съюза. Всеки член на Съюза може да избере/упълномощи само един делегат. Един делегат може да представлява не повече от 10 членове на САИ. Членовете на Управителния съвет и на Съюзния контролен съвет, които не са избрани за делегати на Общото събрание и не са упълномощили/избрали други членове за делегати, участват в заседанията му като делегати по право. Един делегат на Общото събрание има право на един глас. Той може да представлява до двама делегати на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно за Общото събрание. Членовете юридически лица участват в Общото събрание чрез своя управляващ или чрез упълномощено от него лице. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват достатъчен брой делегати, които представляват най-малко половината от всички членове на сдружението. Ако не се събере необходимият брой делегати, събранието се отлага с един час по-късно и може да се проведе на същото място и при същия дневен ред, колкото и делегати да присъстват.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 09.07.2024 г. в зала № 3 от 16.30 до 17.00 часа. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе същия ден в 18.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове. Материалите за събранието са на разположение в седалището на САИ в София, ул. Раковски 108, ет. 4, стая 413.