новости, информация, общество
Клуб САИ през 2021 г.

Статията е 6 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Клуб САИ продължава да е едно от най-привлекателните и популярни мероприятия на Съюза. Наред с чисто човешките, колегиални и професионални контакти представянето на фирмите позволява членовете на САИ да се запознаят с постиженията в предметната област на Съюза, постижения на колеги в сходни области и проблемите на реалната икономика.
През 2021 г. се проведоха осем сбирки. Само две от сбирките – през май и юни 2021 г., се проведоха по обичайния начин на живо съответно в зала 4 и 3 на ФНТС.
Останалите шест сбирки се проведоха в условията на пандемията COVID-19 онлайн във виртуална среда. Бяха представени следните теми:

 • 28 януари 2021 г. Онлайн в MS Teams. Тема: „Оборудване за контролни зали“, представена от Антони Кръстев, мениджър ключови клиенти, Универсал-К.
 • 25 февруари 2021 г. Онлайн в MS Teams. Тема: „Предстоящи задачи пред САИ „Джон Атанасов“ за 2021 г.“, представена от проф. Коста Бошнаков, председател на УС на САИ.
 • 25 март 2021 г. Онлайн в ZOOM. Тема: „Пандемията COVID-19 – най-значимото световно предизвикателство“, представена от член-кор. проф. Христо Найденски от Института по микробиология – БАН.
 • 22 април 2021 г. Онлайн в ZOOM. Тема: „Стандартизирани системи за управление; Лийн (lean) управление на производства“, представена от инж. Бончо Антонов, фирма „Алфа Куолити България“.
 • 27 май 2021 г. Майската сбирка на клуб САИ се проведе присъствено от 16 ч. в зала 4, ет. 2 при следния дневен ред:
 1. Тържествено честване на 60-годишнината организираната дейност по автоматизация и създаване на Института ЦНИКА. Участниците в тържественото честване получиха като подарък книгата „60 години автоматизация в България. Начало на организирана дейност по автоматизация“.
 2. Автоматиката и информационните технологии в борбата с енергийната бедност – проект POWERPOOR (890437), представен от д-р инж. Надя Николова-Деме, председател на УС на Софийска енергийна агенция – СОФЕНА.
 3. Коктейл.
  Присъстваха 72 души.
 • 24 юни 2021 г. Юнската сбирка на клуб САИ се проведе присъствено от 18 часа в зала 3, ет. 2. Тема: „Състояние и тенденции за трансформация на висшето инженерно образование“, представена
  от акад. Минчо Хаджийски. Присъстваха 30 души.
 • 28 октомври 2021 г. Октомврийската сбирка на клуб САИ се проведе онлайн в среда Microsoft Teams. Тема: Инж. Валери Андреев на 70 години. Постижения в национален и международен мащаб на ръководената от него фирма Системи Автоматика Технологии – САТ ЕООД.
 • 25 ноември 2021 г. Ноемврийската сбирка на клуб САИ се проведе онлайн в ZOOM. Тема: „Платформа с отворен код за събиране и обработка на данни от сензорни мрежи за екологичен мониторинг“, представена от гл. ас. д-р инж. Васил Методиев и студенти от специалност автоматика и информационни технологии, Химикотехнологичен и металургичен университет, София.
Навигация в броя<< Р. Калтенборн. Integration in Educational Systems Extended with Artificial Intelligence – Based TechnologiesДни на Джон Атанасов и IEEE International Conference Automatics and Informatics 2021 (ICAI’21), 30 септември – 2 октомври 2021 г., Варна >>