годишнина
70-годишен юбилей на проф. д-р инж. Коста Бошнаков

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Председателят на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ проф. д-р инж. Коста Бошнаков отново ни изненада! Оказва се, че този винагиусмихнат, жизнен и с елегантни обноски енергичен мъж е достигнал респектиращата 70-годишна възраст! Ще трябва да приемем този документален факт с приятно чувство, че доста от тези години сме контактували с него,участвали сме в безброй заседания, присъствали сме на много научни конференции, излизали сме от сложни ситуации, радвали сме се заедно на едни или
други обществени и лични постижения. Някак си той успя да запази своята отвореност към хората и душевната си мекота, чувството за отговорност към настоящето и бъдещето на нашата общност на специалисти по автоматика и информатика,умението да търси ако не непременно консенсус, то поне приемлив компромис. В една обществена организация, съставена от интелигентни и свободомислещи хора, каквато е САИ, той получи признание като компетентен и ефективен деятел с визия и готовност за безрезервно изразходване на лично време и усилия за укрепване и развитие на организацията ни в съществуващите сложни условия и обществени нагласи.

Навигация в броя<< Национална програма за дигитална трансформация на образованието (проект)Проф. д-р инж. Ангел Смрикаров на 70 години >>